Referentni projekti

Digitalni repozitorij časopisa Filmske sveske

Projekat digitalizacije časopisa Filmske sveske (1968-1986) obuvatio je digitalizaciju  84 objavljena broja tj. preko 600 publikovanih prevodnih i originalnih članaka iz oblasti Filmologije, Teorije, Estetike i Studija filma. Digitalizovani i obrađeni sadržaji organizovani su hronološki prema godištima, uz uvodne članke i uvodni sadržaj koji omogućavaju pregled svih postojećih i objavljenih tekstova. Uobličeni u online digitalni repozitorij za pregled i pretragu Filmskih svezaka, dostupni su obrazovnoj,  stručnoj i široj javnosti.
filmskesveske.mi.sanu.ac.rs


Projekat OI 178012 (MNPNT) Identitet i sećanje

Transkulturni tekstovi dramskih umetnosti i medija – Predmet istraživanja su tekstovi dramskih umetnosti i medija -pozorište,film, radio, TV i novi mediji- nastali u Srbiji od 1989.(početak tranzicije) do 2014.godine – dvostruko analitičko i interpretativno fokusirani. Na jednoj strani istraživanje je tekstocentrično-okrenuto analizi konstrukcije, i reprezentacije nacionalnog identiteta i sećanja; a na drugoj je socio-kulturno centrično – odvija se iz perspektive (trans)kulturne politike i institucija koji produkuju tekstove. Tekstovi su, tako, pojmljeni kao prostor posredovanja i interakcije nacionalnog sećanja i identiteta u transkulturnom razvoj i kao produkcija kulturne politike i pripadajućih institucija.
http://www.fdu.edu.rs/strane/aktuelni-projekti-identitet-i-secanje/237


Projekat BRIDL (Balkan Railway Interactive Digital Landscape)

Kroz kreativni teorijski i umetnički rad, digitalnim vizualizacijama, veb animacijama i zvučnim instalacijama na veb portalu primenjuje se inovativno kodiranje postojećih vizura, mapiraju se i predstavljaju mogućnosti preispitivanja narativa i oblikovanja slike toponima Balkana kroz temu železnice kao prostora povezivanja i transgresije identiteta i sećanja na dugom putu ka Evropi. U pripremi projekta polazi se od stereotipnih predstava o Balkanu i balkanskim gradovima kao mestima “druge” Evrope i fantazama Orijenta punog strasti, oblikovanih u zapadnoj simboličkoj geografiji (putopisi, filmovi, popularna kultura).

http://nep4dissent.eu/

 

NEP4DISSENT COST CA16213 Nova istraživačka faza u proučavanju istočnoevropskih kultura otpora

U periodu od 1945. do danas, otpori i neslaganja umetnika i kulturnih radnika sa glavnim tokom ideologije i političke prakse u Srbiji su, s jedne strane, uticali na oblikovanje današnjeg, post-socijalističkog društva a, s druge, na savremene društvene pokrete u čitavom svetu, naročito u Evropi. Projekat će omogućiti intenzivnu saradnju tri zajednice praktičara: istraživača, kustosa i stručnjaka za informaciono-komunikacione tehnologije koji imaju iskustva sa humanistikom i društvenim naukama.

 

Priprema za evropski projekat (COST) TELETRANS

 

Projekat postavljanja CD-ROM izdanja Leksikona filmskih teoretičara