PREDAVANJA

PREDAVANJA PROJEKTA DANEV

Metodi rada na kursu: Predavanja, teorijska analiza, debate o odabranim tekstovima i studijama slučaja (Europeana, Staro sajmište, digitalni klasici Jugoslovenske kinoteke, itd.); samostalno studentsko istraživanje i mentorski rad sa profesorima; oblikovanje i eksplikacija ispitnog projekta. Hibridno se koriste metode tradicionalnog i digitalnog arhivskog istraživanja, strukturalne analize, tekstualne analize, analize diskursa, metoda modelovanja, itd. Primenjuje se interdisciplinarna teorijska platforma i multiperspektivnost metoda, hipoteza i ishodišta karakterističnih za digitalno okruženje i ambijent „otvorene nauke“.

Nastava je podeljena u pet blokova. Tri bloka su  predavanja i radionice koje uvode studente u teorijske okvire digitalnih arhiva, klasičnih i novih medija, kulture sećanja, (re)prezentacije i kustosiranja umetničkog, kulturnog i istorijskog nasleđa, ali i standarde i norme za primenu digitalnih kompetencija.  Dva bloka programa posvećena su mentorskom radu, evaluaciji i stvaranju temlata ispitnog rada. Kao posebna inovacija projekta izdvaja se forma završnog ispita zamišljenog kao vrsta javne diskusije (foruma i „pičinga“) sa interesnim partnerima u projektu. Cilj ove prakse je prezentacija i disemniacija novih modela za veću dostupnost nasleđa i otvorenost komunikacije sećanja.

Ishodište kursa: rekonceptualizacija edukativnog modela u pravcu digitalnog istraživanja (pretrage) proučavanja, sistematizacije i prezentacije kulturnog sećanja primenom: digitalne metode pretrage; instrumenata selekcije; kompetencija indeksiranja, vizuelizacije i opšte dostupnosti; kreiranja novih matrica (digitalnih artefakta i objekata; digitalne arhive, kolekcije i baza podataka; memorijalnih veb-stranica, muzeja i digitalizovanog nasleđa). Na ovaj način projekat je namenjen unapređenju grupe transverzalno povezanih predmeta u okviru FDU programa naučnih doktorskih studija – Teorije dramskih umetnosti, medija i kulture i Menadžmenta kulture i medija.

 

PREDMETI

Predavanja projekta DANEV integralni su deo i transverzaklno povezuju niz predmeta na naučnim doktorskim studijama Fakulteta dramskih umetnosti.

Uvod u studije filma i ekranskih medija – Cilj predmeta je da predstavi različite teorije i interpretativne okvire studija filma i ekranskih medija, kao prevashodno podeljene na tekstualne  i političko ekonomske  ali I šire društveno humnanističke.. Studije filma i ekranskih medija utemeljene na analizi I istraživanju  vizuelnih iskaza i narativnih struktura koncipirane su kao deo najšireg interdisciplinarnog  polja Studija kulture.

Uvod u studije popularne kulture– Cilj predmeta je da omogući studentu uvid u različite teorije popularne kulture koje datiraju od kraja XIX veka, kao i pokušaj da se otkriju relacije popularne kulture i ideologija, ali i veze između popularne kulture i praksi tzv. visokih umetnosti. U vezi sa tim, cilj predmeta je da omogući praktično uključivanje studenata u teorijska istraživanja popularne kulture i umetnosti.Definisanje osnovnih pojmova visoke i niske kulture, dijahronijsko i sinhronijsko praćenje sbveobuhvatnog fenomena popularne kulture.

Globalni mediji i digitalne komunikacije– Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa savremenim medijskim trendovima  koji oblikuju medijsko tržište, razumevanje uticaja digitalizacije na produkciju medijskih sadržaja, uočavanje novih oblika medijske produkcije, ali i medijskih formi. Takođe I osposobljavanje studenata za razumevanje novih uloga publike u savremenom medijskom okruženju, uočavanje novih oblika potrošnje medijskih sadržaja, jačanje pozicije prosumera u savremenom medijskom okruženju

Etika medija– Cilj predmeta je upoznati studentima sa osnovnim pojmovima bitnim za proučavanje etike medija. Uz korpus opštih teorijskih znanja  biće im predstavljeni osnovni elementi bitni za pravilno makro i mikro pozicioniranje medija u odnsosu na etičke principe, ali i ekspertsko prepoznavanje različitih oblika njihovog kršenja. Najjednostavnije rečeno cilj kursa je prepoznati pritiske i pokušaje neetičke manipulacije medijima u skladu sa zahtevima tržišta, političke oligarhije, novih tehnologija.

Metodologija naučno-istraživačkog rada – Cilj predmeta je da upozna studente sa naučnim pristupom u istraživanju različitih fenomena umetnosti i kulture te sa konkretnim metodama naučnoistraživačkog rada u domenu društvenohumanističkih nauka.

Identitet i sećanje (projekat kao izborni predmet)- Predmet istraživanja su tekstovi dramskih umetnosti i medija – pozorište,film, radio, TV i novi mediji- nastali u Srbiji od 1989(početak tranzicije) do 2014.godine – dvostruko analitičko i interpretativno fokusirani. Na jednoj strani istraživanje je tekstocentrično – okrenuto analizi konstrukcije, i reprezentacije nacionalnog identiteta i sećanja; a na drugoj je socio-kulturno centrično – odvija se iz perspektive (trans)kulturne politike i institucija koji produkuju tekstove. Tekstovi su, tako, pojmljeni kao prostor posredovanja i interakcije nacionalnog sećanja i identiteta u transkulturnom razvoj i kao produkcija kulturne politike i pripadajućih institucija.